HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Uỷ ban nhân dân huyện >> Văn phòng HĐND và UBND huyện
Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

1- Đồng chí: Vũ Văn Thụ, Chánh Văn phòng. ĐT: 0988.400.226

 2- Đồng chí: Đinh Văn Nhu - Phó Chánh Văn phòng. ĐT: 0982020239 

 

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

 

 

1.1. Chức năng

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

 b) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện. Kế toán Văn phòng HĐND và UBND kiêm kế toán phòng Nội vụ, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tư pháp, phòng Y tế, phòng Dân tộc, Thanh tra huyện.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 a) Trình HĐND và UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND; UBND và Chủ tịch UBND huyện sau khi được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan của huyện, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

b) Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

c) Trình Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện;

d) Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.

e) Giúp HĐND và UBND huyện thẩm tra đối với các đề án, dự thảo văn bản theo sự phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện trước khi trình Hội đồng nhân dân huyện; UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định.

f) Giúp HĐND, Thường trực HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác của HĐND, Thường trực HĐND; UBND và Chủ tịch UBND huyện với Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện, các đoàn thể nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị của tỉnh và của trung ương đóng trên địa bàn huyện.

g) Tổ chức công bố, truyền đạt nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp HĐND, UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn.                                      h) Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, Thường trực HĐND; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính Nhà nước của HĐND và UBND huyện.

i) Trình Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi Văn phòng HĐND và UBND huyện.

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

l) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của bộ phận một cửa, Ban tiếp công dân theo thẩm quyền.

m) Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND huyện; bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và UBND, Chủ tịch UBND huyện và các tổ chức có liên quan theo quy định.

n) Tổ chức phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp dân; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà HĐND huyện chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 o) Tổ chức phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo Thường trực HĐND huyện theo quy định và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết kiến nghị đó theo quy định của pháp luật.

p) Phục vụ hoạt động của HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp và bảo đảm hoạt của HĐND tại kỳ họp theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND huyện và các quy định khác của pháp luật.

q) Giúp HĐND, Thường trực HĐND huyện điều hoà phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND trong thẩm tra các báo cáo, đề án do HĐND, Thường trực HĐND huyện phân công.

r) Phối hợp với các Ban của HĐND huyện chuẩn bị báo cáo về hoạt động HĐND tại kỳ họp HĐND, rà soát lần cuối về thể thức, nội dung văn bản trước khi trình HĐND, Thường trực HĐND huyện phê chuẩn hoặc thông qua.

s) Thực hiện công tác tài chính kế toán của Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo quy định.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của HĐND và UBND huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND; UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao.

1.3. Tổ chức bộ máy và biên chế

Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Chủ tịch UBND huyện

Phó chủ tịch UBND huyện: 03 người.

Phó chủ tịch HĐND huyện: 02 người.

Phó trưởng Ban HĐND huyện: 03 người.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện.

Phó chánh văn phòng: 03 người.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

Các chuyên viên, nhân viên và Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

          Biên chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định.