Tuyên truyền phòng dịch: Kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19