Tuyên truyền phòng dịch: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86 của Chính phủ