Tuyên truyền phòng dịch: Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19