Tuyên truyền phòng dịch: Xử lý người không khai báo y tế hoặc khai báo y tế gian dối về dịch Covid