Tuyên truyền phòng dịch: Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch