Tuyên truyền phòng dịch: UBND huyện triển khai thực hiện ký cam kết phòng, chống dịch covid-19 và hoạt động của các chốt liên ngành