LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA TRUNG TÂM VHTT&TT HUYỆN SƠN DƯƠNG

Thứ Hai - Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Tuần thứ 17

Giờ Nội dung Chủ trì Phối hợp Ghi chú
1- Lãnh đạo Trung tâm
2- Tổ Kỹ thuật
3- Tổ Phóng viên
4- Tổ Văn hóa, Thể thao
5- Tổ Văn phòng