LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA TRUNG TÂM VHTT&TT HUYỆN SƠN DƯƠNG

Thứ Ba - Ngày 3 tháng 8 năm 2021 - Tuần thứ 32

Giờ Nội dung Chủ trì Phối hợp Ghi chú
1- Lãnh đạo Trung tâm
2- Tổ Kỹ thuật
3- Tổ Phóng viên
4- Tổ Văn hóa, Thể thao
5- Tổ Văn phòng