LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA TRUNG TÂM VHTT&TT HUYỆN SƠN DƯƠNG

Thứ Tư - Ngày 20 tháng 10 năm 2021 - Tuần thứ 43

Giờ Nội dung Chủ trì Phối hợp Ghi chú
1- Lãnh đạo Trung tâm
2- Tổ Kỹ thuật
3- Tổ Phóng viên
4- Tổ Văn hóa, Thể thao
5- Tổ Văn phòng