Tuyên truyền phòng dịch: Thông báo khẩn của tỉnh Phú Thọ ngày 22-10