Dịch vụ công trực tuyến đã có thể cấp và chứng thực bản sao điện tử cho người dân