Tuyên truyền phòng dịch: Những đối tượng bắt buộc phải cách ly y tế tại nhà