SƠN DƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CORONACÁC VIDEO KHÁC