Sơn Dương có 16 công trình nước sinh hoạt tập trung được đề xuất cải tạo, sửa chữa

Thứ Hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021 - 10:41


Sơn Dương hiện có 26 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang hoạt động. Các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước nước Tuyên Quang và UBND các xã quản lý.

 

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Trung Yên

 

Tuy nhiên trên địa bàn huyện còn có 14 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở 14 xã không hoạt động, không có khả năng sửa chữa, cải tạo. Các công trình này chủ yếu là do việc quản lý sử dụng không hiệu quả dẫn đến công trình bị hư hỏng, thất thoát nguồn nước. Huyện Sơn Dương có đề xuất cải tạo, sửa chữa 16 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Đến năm 2025, huyện Sơn Dương phấn đấu cùng với toàn tỉnh đạt tỷ lệ 98% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 50%.

PV