Sơn Dương xếp thứ nhất chỉ số cải cách hành chính

Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020 - 10:17


UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố. Theo đó, UBND huyện Sơn Dương đạt chỉ số trên 86 điểm, xếp thứ nhất so với các huyện, thành phố trong tỉnh, và vượt thêm 1 bậc xếp hạng so với năm 2018.

 

Giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa" UBND huyện Sơn Dương

 

Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính có phương pháp đánh giá dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đối với UBND cấp huyện, thành phố. Những nội dung đánh giá, xếp hạng bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính; đánh giá về tác động công tác cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện việc điều tra xã hội học về sự tác động của cải cách hành chính; sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính của huyện. Việc xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các Sở, UBND cấp huyện, thành phố thông qua Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính sẽ góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn.

 

Như vậy, chỉ trong 3 năm gần đây, Sơn Dương liên tục có các giải pháp thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính; rút ngắn được 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua bộ phận " Một cửa" cấp huyện, cấp xã. Nhờ đó, Chỉ số cải cách hành chính của huyện Sơn Dương liên tục tăng bậc hàng năm.

PV


Tổng số: 545 | Trang: 1 trên tổng số 55 trang  

Xem tin theo ngày:   / /